EN VN
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019 của Bệnh viện xây dựng (Công khai dự toán được giao) - (08/07/2019)

Ngày 08/07/2019, Bệnh viện xây dựng công bố công khai  tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2019 (Công khai dự toán được giao).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: