EN VN
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - (05/10/2017)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017