EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2019 64/QĐ-TTTT 64-QĐ_TTTT_16082019.pdf
2
Năm 2019 47/QĐ-TTTT 47-QĐ_TTTT_21062019.pdf
3
Năm 2019 46/QĐ-TTTT 46-QĐ_TTTT_21062019.pdf
4
Năm 2018 74/QĐ- BVXD QD74.QD.BVXD.pdf
5
Năm 2018 24/QĐ-BXD BXD_24-QD-TTTT_26032019.pdf
6
Năm 2018 Biểu mẫu 5 160/QĐ-BXD QD_160_BXD.pdf
7
Năm 2019 389/BXD-QLDN BXD_389-BXD-QLDN_01032019.signed.pdf
8
Năm 2019 67a/QĐ-BXD BXD_67a-QD-BXD_30012019.signed.pdf
9
Năm 2018 174/BXD-QLDA BC KH 2018 HUD.signed.pdf
10
Năm 2018 DanhmucdoanhnghiepBXD.docx
11
Năm 2018 3337/BXD-QLDN BC tình hình CPH va thoai von 2018.signed.pdf
12
Năm 2018 2376/BXD-QLDA BC KQSXKD 2018 VICEM.signed.pdf
13
Năm 2018 2502/BXD-QLDN BXD_2502-BXD-QLDN_08102018.pdf
14
Năm 2018 59/QĐ-TTTT 59-QĐ_TTTT_19062018.pdf
15
Năm 2018 1209/BXD-QLDA Phe duyet KHSXKD VICEM 2018.signed.pdf
16
Năm 2018 1177/BXD-QLDN BXD_1177-BXD-QLDN_22052018.pdf
17
Năm 2018 266/QĐ-SGDHN Quy che dau gia co phan - TCTBD.doc
18
Năm 2018 1047/BXD-QLDA Phe duyet KHSXKD HUD 2018.signed.pdf
19
Năm 2018 2873/UBCK-QLCB Chuyennhuongcophan-CTCP.rar
20
Năm 2018 880/BXD-QLDA Ban cong bo thong tin TCTXDBD.pdf
1 2 3
Nhóm báo cáo