EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2019 Baocaotaichinh-HUD.pdf
2
Năm 2020 400/QĐ-HĐTV 400-QD-HDTV_22052020.pdf
3
Năm 2020 398/QĐ-HĐTV 398-QD-HDTV_22052020.pdf
4
Năm 2020 2385/BXD-QLDN KH SXKD HUD 2020.pdf
5
Năm 2020 602/QĐ-BXD BXD_602-QD-BXD_15052020.pdf
6
Năm 2019 1771/HUD-TGTT Cong bo thong tin HUD 2019.pdf
7
Năm 2020 527/QĐ-BXD BXD_527-QD-BXD_24042020.pdf
8
Năm 2020 403/QĐ-BXD BXD_403-QD-BXD_24032020.pdf
9
Năm 2019 30/QĐ-TTTT BXD_30-QD-TTTT_18032020.rar
10
Năm 2020 214/QĐ-BXD BXD_214-QD-BXD_26022020.pdf
11
Năm 2019 42/QĐ-BVXD BXD_42-QĐ-BVXD_25022020.pdf
12
Năm 2019 605/BXD-KHTC BXD_605-BXD-KHTC_18022020.pdf
13
Năm 2019 15/QĐ-TTTT BXD_15-QĐ-TTTT_14022020.pdf
14
Năm 2019 91/QĐ-BXD BXD_91-QD-BXD_31012020.pdf
15
Năm 2019 83/QĐ-BXD BXD_83-QĐ-BXD_22012020.pdf
16
Năm 2019 50/QĐ-BXD BXD_50-QD-BXD_17012020.pdf
17
Năm 2020 1139/QĐ-BXD BXD_1139-QD-BXD_31122019.pdf
18
Năm 2019 64/QĐ-TTTT 64-QĐ_TTTT_16082019.pdf
19
Năm 2019 574/QĐ-BXD BXD_574-QD-BXD_28062019.pdf
20
Năm 2019 47/QĐ-TTTT 47-QĐ_TTTT_21062019.pdf
1 2 3 4 5
Nhóm báo cáo