EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2022 137/QĐ-BXD 25/03/2022 BXD_137-QD-BXD_25032022.signed.pdf
2
Năm 2021 17/QĐ-TTTT 15/02/2022 BXD_17-QĐ-TTTT_15022022.signed.pdf
3
Năm 2020 16/QĐ-TTTT 15/02/2022 16-QĐ-TTTT_15022022.signed.pdf
4
Năm 2021 421/BXD-KHTC 15/02/2022 BXD_421-BXD-KHTC_15022022.pdf
5
Năm 2021 51/QĐ-BXD 11/02/2022 BXD_51-QD-BXD_11022022.pdf

DT-2021-N-B01-TT90-BXD.xls
6
Năm 2020 51/QĐ-BXD 11/02/2022 BXD_51-QD-BXD_11022022.pdf

QT-2020-N-B04-TT90-BXD.xls
7
Năm 2021 1179/QĐ-BXD 26/11/2021 BXD_1179-QĐ-BXD_26112021.pdf
8
Năm 2021 603/QĐ-BXD 20/05/2021 BXD_603-QĐ-BXD_20052021.pdf
9
Năm 2021 597/QĐ-BXD 18/05/2021 BXD_597-QĐ-BXD_18052021.pdf
10
Năm 2021 598/QĐ-BXD 18/05/2021 BXD_598-QĐ-BXD_18052021.pdf
11
Năm 2020 567/BXD-KHTC 24/02/2020 BXD_567-BXD-KHTC_24022021.pdf
12
Năm 2020 17/QĐ-TTTT 19/02/2021 17-QD-TTTT_19022021.pdf
13
Năm 2021 27/QĐ-BVXD 22/01/2021 27-QĐ-BVXD_22012021.pdf
14
Năm 2019 07/QĐ-TTTT 19/01/2021 BXD_07-QD-TTTT_19012021.pdf
15
Năm 2020 07/01/2021 cong khai dau tu xay dung 2020.pdf
16
Năm 2020 07/01/2021 cong khai co so lv 2020.pdf
17
Năm 2020 07/01/2021 cong khai tai san cong 2020.pdf
18
Năm 2020 07/01/2021 cong khai tai san cd 2020.pdf
19
Năm 2020 1729/QĐ-BXD 31/12/2020 BXD_1729-QD-BXD_31122020.pdf
20
Năm 2020 1661/QĐ-BXD 28/12/2020 BXD_1661-QD-BXD_28122020.pdf

DT-2020-N-B01-TT90-BXD.xls
1 2 3 4 5 ... 7