EN VN
Công khai ban hành văn bản quy định tài sản và công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 - (24/02/2021)

Ngày 24/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 567/BXD-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc công khai ban hành văn bản quy định tài sản và công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: