EN VN
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020 của Bệnh viện xây dựng (Công khai kế hoạch) - (07/01/2020)

Ngày 07/01/2020, Bệnh viện xây dựng công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm giao, thuê tài sản công năm 2020 (Công khai kế hoạch).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: