EN VN
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-BXD ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng - (26/12/2017)

Ngày 26/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1276/QĐ-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 892/QĐ-BXD ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: