EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2022 978-BXD-KHTC 17/03/2023 BXD_978-BXD-KHTC_17032023.pdf
2
Năm 2022 25/QĐ-TTTT 24/02/2023 BXD_25-QD-TTTT_24022023.pdf
3
Năm 2022 14/QĐ-BXD 12/01/2023 BXD_14-QD-BXD_12012023.signed.pdf

DT-2022-N-B01-TT90-BXD.xls
4
Năm 2021 14/QĐ-BXD 12/01/2023 QT-2021-N-B04-TT90-BXD.xlsx

BXD_14-QD-BXD_12012023.signed.pdf
5
Năm 2022 12/QĐ-TTTT 12/01/2023 12-QD-TTTT_12012023.signed.pdf
6
Năm 2021 11/QĐ-TTTT 12/01/2023 11-QD-TTTT_12012023.signed.pdf
7
Năm 2022 693/QĐ-BXD 16/08/2022 BXD_693-QD-BXD_16082022.pdf
8
Năm 2022 137/QĐ-BXD 25/03/2022 BXD_137-QD-BXD_25032022.signed.pdf
9
Năm 2021 22/QĐ-TTTT 24/02/2022 BXD_22-QD-TTTT_24022022.pdf
10
Năm 2021 17/QĐ-TTTT 15/02/2022 BXD_17-QĐ-TTTT_15022022.signed.pdf
11
Năm 2020 16/QĐ-TTTT 15/02/2022 16-QĐ-TTTT_15022022.signed.pdf
12
Năm 2021 421/BXD-KHTC 15/02/2022 BXD_421-BXD-KHTC_15022022.pdf
13
Năm 2021 51/QĐ-BXD 11/02/2022 BXD_51-QD-BXD_11022022.pdf

DT-2021-N-B01-TT90-BXD.xls
14
Năm 2020 51/QĐ-BXD 11/02/2022 BXD_51-QD-BXD_11022022.pdf

QT-2020-N-B04-TT90-BXD.xls
15
Năm 2021 1179/QĐ-BXD 26/11/2021 BXD_1179-QĐ-BXD_26112021.pdf
16
Năm 2021 603/QĐ-BXD 20/05/2021 BXD_603-QĐ-BXD_20052021.pdf
17
Năm 2021 597/QĐ-BXD 18/05/2021 BXD_597-QĐ-BXD_18052021.pdf
18
Năm 2021 598/QĐ-BXD 18/05/2021 BXD_598-QĐ-BXD_18052021.pdf
19
Năm 2020 567/BXD-KHTC 24/02/2020 BXD_567-BXD-KHTC_24022021.pdf
20
Năm 2020 17/QĐ-TTTT 19/02/2021 17-QD-TTTT_19022021.pdf
1 2 3 4 5 ... 7