EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2019 22/05/2020 Baocaotaichinh-HUD.pdf
2
Năm 2020 400/QĐ-HĐTV 22/05/2020 400-QD-HDTV_22052020.pdf
3
Năm 2020 398/QĐ-HĐTV 22/05/2020 398-QD-HDTV_22052020.pdf
4
Năm 2020 2385/BXD-QLDN KH SXKD HUD 2020.pdf
5
Năm 2020 602/QĐ-BXD 15/05/2020 BXD_602-QD-BXD_15052020.pdf
6
Năm 2019 1771/HUD-TGTT Cong bo thong tin HUD 2019.pdf
7
Năm 2020 527/QĐ-BXD 24/04/2020 BXD_527-QD-BXD_24042020.pdf
8
Năm 2020 403/QĐ-BXD 24/03/2020 BXD_403-QD-BXD_24032020.pdf
9
Năm 2019 30/QĐ-TTTT 18/03/2020 BXD_30-QD-TTTT_18032020.rar
10
Năm 2020 214/QĐ-BXD 26/02/2020 BXD_214-QD-BXD_26022020.pdf
11
Năm 2019 42/QĐ-BVXD 25/02/2020 BXD_42-QĐ-BVXD_25022020.pdf
12
Năm 2019 605/BXD-KHTC 18/02/2020 BXD_605-BXD-KHTC_18022020.pdf
13
Năm 2019 15/QĐ-TTTT 14/02/2020 BXD_15-QĐ-TTTT_14022020.pdf
14
Năm 2019 91/QĐ-BXD 31/01/2020 BXD_91-QD-BXD_31012020.pdf
15
Năm 2018 83/QĐ-BXD 22/01/2020 QT-2018-N-B04-TT90-BXD.xls

BXD_83-QD-BXD_22012020.doc
16
Năm 2019 83/QĐ-BXD 22/01/2020 BXD_83-QD-BXD_22012020.doc

DT-2019-N-B01-TT90-BXD.xls
17
Năm 2019 83/QĐ-BXD 22/01/2020 BXD_83-QĐ-BXD_22012020.pdf
18
Năm 2019 50/QĐ-BXD 17/01/2020 BXD_50-QD-BXD_17012020.pdf
19
Năm 2020 1139/QĐ-BXD 31/12/2019 BXD_1139-QD-BXD_31122019.pdf
20
Năm 2019 64/QĐ-TTTT 16/08/2019 64-QĐ_TTTT_16082019.pdf
1 2 3 4 5