EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2024 151/QĐ-BXD 05/02/2024 BXD_151-QD-BXD_05032024.pdf
2
Năm 2023 664/BXD-KHTC 19/02/2024 BXD_664_BXD_KHTC_19022024.pdf
3
Năm 2022 49/QĐ-BXD 19/01/2024 BXD_49-QĐ_BXD_19012024.pdf
4
Năm 2023 1456/QĐ-BXD 29/12/2023 BXD_1456-QD-BXD_29122023.pdf
5
Năm 2023 1316/QĐ-BXD 19/12/2023 BXD_1316-QD-BXD_19122023_DT-2023-N-TT90.pdf

PL DT-2023-N-B01-TT90-BXD.xls
6
Năm 2023 147/QĐ-TTTT 14/12/2023 BXD_147-QĐ-TTTT_14122023.pdf
7
Năm 2022 127/QĐ-TTTT 07/11/2023 BXD_127-QĐ-TTTT_07112023.pdf
8
Quý 3 năm 2023 13/10/2023 DT-QIII-2023-Bieu so 3-TT90.pdf
9
Năm 2023 773/QĐ-BXD 28/07/2023 DT-2023-N-B01-TT90-BXD.xls

BXD_773-QD-BXD_28072023.pdf
10
Quý 2 năm 2023 14/07/2023 DT-QII-2023-Bieu so 3-TT90.pdf
11
Kỳ 6 tháng đầu năm 2023 14/07/2023 DT-6 thang dau-2023-Bieu so 3-TT90.pdf
12
Quý 1 năm 2023 15/04/2023 DT-QI-2023-Bieu so 3-TT90.pdf
13
Năm 2022 978-BXD-KHTC 17/03/2023 BXD_978-BXD-KHTC_17032023.pdf
14
Năm 2022 25/QĐ-TTTT 24/02/2023 BXD_25-QD-TTTT_24022023.pdf
15
Năm 2023 17/QĐ-TTTT 17/02/2023 BXD_17-QD-TTTT_17022023.pdf
16
Năm 2022 14/QĐ-BXD 12/01/2023 BXD_14-QD-BXD_12012023.signed.pdf

DT-2022-N-B01-TT90-BXD.xls
17
Năm 2021 14/QĐ-BXD 12/01/2023 QT-2021-N-B04-TT90-BXD.xlsx

BXD_14-QD-BXD_12012023.signed.pdf
18
Năm 2022 12/QĐ-TTTT 12/01/2023 12-QD-TTTT_12012023.signed.pdf
19
Năm 2021 11/QĐ-TTTT 12/01/2023 11-QD-TTTT_12012023.signed.pdf
20
Năm 2022 693/QĐ-BXD 16/08/2022 BXD_693-QD-BXD_16082022.pdf
1 2 3 4 5 ... 8