EN VN
STT Báo cáo Năm/ kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường đẫn toàn văn
1
Năm 2020 567/BXD-KHTC 24/02/2020 BXD_567-BXD-KHTC_24022021.pdf
2
Năm 2020 17/QĐ-TTTT 19/02/2021 17-QD-TTTT_19022021.pdf
3
Năm 2021 27/QĐ-BVXD 22/01/2021 27-QĐ-BVXD_22012021.pdf
4
Năm 2019 07/QĐ-TTTT 19/01/2021 BXD_07-QD-TTTT_19012021.pdf
5
Năm 2020 07/01/2021 cong khai dau tu xay dung 2020.pdf
6
Năm 2020 07/01/2021 cong khai co so lv 2020.pdf
7
Năm 2020 07/01/2021 cong khai tai san cong 2020.pdf
8
Năm 2020 07/01/2021 cong khai tai san cd 2020.pdf
9
Năm 2020 1729/QĐ-BXD 31/12/2020 BXD_1729-QD-BXD_31122020.pdf
10
Năm 2020 1661/QĐ-BXD 28/12/2020 BXD_1661-QD-BXD_28122020.pdf

DT-2020-N-B01-TT90-BXD.xls
11
Năm 2019 1661/QĐ-BXD 28/12/2020 BXD_1661-QD-BXD_28122020.pdf

QT-2019-N-B04-TT90-BXD.xls
12
Năm 2019 415/QĐ-BVXD 02/12/2020 415-QĐ-BVXD_02122020.pdf
13
Năm 2020 1413/QĐ-BXD 06/11/2020 BXD_1413-QD-BXD_06112020.pdf
14
Năm 2020 75/QĐ-TTTT 13/07/2020 BXD_75-QD-TTTT_13072020.pdf
15
Năm 2019 22/05/2020 Baocaotaichinh-HUD.pdf
16
Năm 2020 400/QĐ-HĐTV 22/05/2020 400-QD-HDTV_22052020.pdf
17
Năm 2020 398/QĐ-HĐTV 22/05/2020 398-QD-HDTV_22052020.pdf
18
Năm 2020 2385/BXD-QLDN KH SXKD HUD 2020.pdf
19
Năm 2020 602/QĐ-BXD 15/05/2020 BXD_602-QD-BXD_15052020.pdf
20
Năm 2019 1771/HUD-TGTT Cong bo thong tin HUD 2019.pdf
1 2 3 4 5 6