EN VN
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố định kỳ của Doanh nghiệp Nhà nước năm 2017 - (15/11/2017)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố định kỳ của Doanh nghiệp Nhà nước năm 2017, với các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 (Chi tiết tại Phụ lục IV).

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (Chi tiết tại Phụ lục V).

- Tỉnh hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục VII).

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức cùa Doanh nghiệp năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục VIII).

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục IX).

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ lục X).